Начало > Консултации > Нематериална мотивация

 

Изграждане на Система за нематериална мотивация

   Изграждането и поддържането на Система за мотивиране има за цел нематериално мотивиране на служителите. Съвкупност от различни мероприятия е в основата на системата, които стимулират хората да проявяват старателност и активно желание да работят точно във фирмата, в която работят, да получават по-високи резултати от своята дейност, да имат лоялно отношение към ръководството.

   Чрез въпросници/анкети се установяват доминиращите потребности у служителите, които могат да бъдат удовлетворени чрез съответни мотиватори. Всеки човек на различен етап от живота си има различни потребности, които подлежат на промяна в зависимост от влиянието на независимите фактори: пол, възраст, образование и трудов стаж в конкретна фирма. Най-популярни са потребностите от: Поддържане на жизнената дейност и здравето, Признание, Общуване, Принадлежност към референтна група и работа в екип, Надеждност и безопасност, Сътрудничество с ръководството на фирмата, Емоционално напрежение и риск, Социален статус и власт, Подчинение, Независимост и свобода, Конкуренция, Самоутвърждаване, Достижения, Престиж, Стабилност, Нови неща, Творчество, Смисленост на работата, Радост и удоволствия.

   Трудно могат да бъдат удовлетворени доминиращите потребностите на всички служители, но Системата за мотивиране дава възможност хората да бъдат групирани по различни критерии и въз основа на получените резултати да бъде изготвен Мотивационен профил на съответната група. За ефективното прилагане на такъв профил е необходимо и наличието на подходяща Мотивационна среда, която също е обект на предварително изследване.

   С цел поддържане на вече изградена Система за мотивиране и нейното обновяване, е необходимо на 4 до 6 месеца да бъдат провеждани контролни анализи на средата и мотивационните профили. Мотивационни профили се изготвят и на новопостъпили служители.

   За ключови позиции и мениджъри е подходящо изготвянето на Персонален мотивационен профил, който има за цел да удовлетвори личните потребности да даден служител.

 

 
 
Актуално

Актуални позиции за работа
Консултации
Copyright © 2018 Fortuna MD. All rights reserved.