Начало > Обучения

 

Обучения

  

Примерни теми за обучения на служители в рамките на една организация, които при необходимост могат да бъдат комбинирани.

 • „Ефективното общуване като основа за партньорство и доверие в бизнеса"
 • – участниците се обучават на пасивно и активно слушане, емпатия (разбиране и усещане на другите), намиране на най-точното послание към околните в различни ситуации, даване и получаване на обратна връзка. Груповият анализ им дава възможност да разберат кои са силните и слабите им страни в общуването, как другите ги възприемат в този процес. Научават и упражняват различни техники на въздействие.

 • „Работа с клиенти – умения за общуване, ефективно обслужване и привличане на клиенти”
 • – чрез обучението се повишават уменията на участниците за ефективно общуване с клиенти, дава им се възможност да развият практически подходи за работата си с клиенти, да усвоят и да усъвършенстват успешни и печеливши модели на поведение.

 • „Екипната работа като ресурс за оптимизиране на дейността"
 • – участниците имат възможност да разберат и усетят силата на групата (екипа) и на груповата динамика като ефективен регулатор на човешките взаимоотношения, очакванията на групата към тях и какво те да очакват от нея. Развива се чувството им на принадлежност към екипа и организацията, в която работят, разбират какви типични социални роли има в екипите и кои са най-близки до тях.

 • „Ефективно управление и решаване на конфликти"
 • – изучават се причините за възникване, равнищата на изява и развитие на конфликтите. Обучението е насочено към изучаване на различните видове конфликти, тяхното влияние върху всеки един от участващите в тях, начините за въздействие, преодоляване и управление на конфликтите.

 • „Водене на ефективни преговори”
 • – участниците дефинират ситуациите и условията, при които да се пристъпи към преговаряне. Анализират се силните и слабите позиции при различни типове преговори, стиловете на водене на преговори и от какво зависи тяхната ефективност. Изработват критерии за успешност на преговорите, кога е необходим посредник (медиатор) и как да бъдат ефективни в ролята на такъв.

 • „Асертивност”
 • – придобиване на по-висока степен на увереност в собствените способности и възможности. Идентифицират се ситуации на увереност и на проява на релевантно поведение. Анализират се силните и слабите страни на участниците и как силните да се доразвият, а на слабите да се намали въздействието.

 • „Водене на работни срещи и съвещания"
 • – придобиване на умения, знания и нагласи за ефективно планиране, осъществяване, водене и участие в ефективни съвещания, които стигат до качествени решения, постигнати с консенсус, напълно поддържани от участниците в съвещанието и ключовите заинтересовани фигури.

 • „Стратегическото планиране и извеждането и подреждането на приоритети – основа на ефективното управление”
 • – усвояване на умения за планиране на дейността за деня, седмицата и месеца според определени и прецизно подредени приоритети. Запознаване с различни стратегии за планиране като основа на ефективното управление.

 • „Развиване и усвояване на лидерски умения”
 • – обучението дава възможност на участниците да споделят и анализират опита си като ръководители и лидери, да анализират качествата на добрия и успешен лидер и ръководител, да се запознаят с и упражнят на практика различни стилове на управление. Упражняват задаването на адекватни инструкции – основа на ефективното управление.

 • “Управление на времето”
 • – участниците анализират за какво изразходват времето си и придобиват умения да планират и контролират разхода на време според приоритетите си.

 

 
 
Актуално

Актуални позиции за работа
Обучения
Copyright © 2018 Fortuna MD. All rights reserved.